Tro!

Anas (RWA) berättade att Profeten (frid vare med honom) sade: ”Den som innehar följande tre kvalitéer kommer att känna trons sötma: 1. Han till vilken Allah och Hans Budbärare blir kärare än någonting annat. 2. Som älskar en person och han älskar honom endast för Allahs sak. 3. Som hatar att återvända till förnekelse lika mycket som han hatar att kastas i elden.” (Bukhari)


Hadith 24

Assalamo aleykom! Tänkte lägga upp hadith 24, hoppas ni tar till er för den, själv tycker jag den är väldigt tilltalande och bra! :D

Abu Dharr al-Ghifari berättade att profeten Muhammed (saw) sade att Herren uppenbarat1 detta för honom:

Mina tjänare. Jag har inte tillåtit mig själv att förtrycka någon och Jag har förbjudit förtryck bland er så förtryck inte varandra.
Mina tjänare, ni är alla vilsna förutom dem som Jag väglett, så sök vägledning hos Mig och jag ska vägleda er. Mina tjänare, ni är alla hungriga förutom dem som Jag mättat, så sök föda hos Mig och Jag ska mätta er.
Mina tjänare, ni är alla nakna förutom dem som Jag klätt, så sök klädnad hos Mig och Jag ska kläda er.
Mina tjänare, ni syndar natt som dag och Jag förlåter alla synder, så sök förlåtelse hos Mig och Jag ska förlåta er.
Mina tjänare, ni kommer aldrig att kunna åstadkomma sådan skada att den skadar Mig och ni kommer aldrig att kunna frambringa sådan godhet att den gagnar Mig.
Mina tjänare, om så den förste och den siste bland er, både bland människor och djinner, vore lika gudfruktiga som den mest gudfruktiga av er alla, skulle det inte tillföra mitt rike någonting.
Mina tjänare, om så den förste och den siste bland er, både bland människor och djinner, vore lika ondskefulla som den mest ondskefulla av er alla, skulle det inte förminska mitt rike alls.
Mina tjänare, om så den förste och den siste bland er, både bland människor och djinner, skulle samlas och samtidigt be mig om något och Jag skulle ge er alla vad ni önskade, skulle det inte minska mina tillgångar mer än vad havets vattenmängd minskas när en nål doppas däri.2
Mina tjänare, det är endast era egna gärningar som Jag beaktar och kompenserar er för så låt den som finner belöning3 prisa Gud och låt den som finner något annat lägga skulden på sig själv.
(Muslim)
1 Profeten Muhammed berättade ibland med sina egna ord vad Gud uppenbarat för honom (utanför Koranen). En sådan berättelse brukar kallas Hadith Qudsi.
2 Dvs den lilla mängd som fastnar på nålen när den dras upp.
3 i Paradiset.

Må Allah sbt vägleda oss alla till den rätta och raka vägen, Amin InshAllah! // Syster A


Halal och haram mat

En tjej kom till mig när jag tog mat i skolan.
- Åh, är du vegetarian? Fett duktigt!
- Nej, jag äter bara vegetariskt i skolan.
- Varför det?
- För jag äter bara halalkött och skolan har tyvärr inte det.
- Vad är halalkött för något?

Ja, vad är halal kött? Tänkte skriva om det för det är många som inte vet, många vet inte vad muslimer får och inte får äta, och varför det är så. 


Ordet halal betyder vad som är tillåtet i islam. Det finns t.ex. livsmedel (mat) som är halal och det betyder att det är tillåtet att äta. Motsatsen till halal är ju haram. Haram är det som är förbjudet i islam, t.ex. alkohol och griskött. Mat som är tillåten för oss att äta och som är bra för oss är halalmat. Några av de saker som är halal som vi får äta och dricka är fisk, mjölk, frukter, grönsaker, nötter och honung. Det är också tillåtet för oss att äta nötkött (kokött), lammkött, kyckling, och kött från många andra djur, men djuren ska vara slaktade på ett islamiskt sätt. Några av de saker som vi inte får äta är griskött, blod, alkohol och kött från djur som inte är halalslaktat. Det hjälper oss att vara goda muslimer, och Allah blir då nöjd med oss. Några andra typer av kött som är haram är kött från djur som har skjutits och inte slaktats. Det också haram att äta kött från djur som har självdött eller strypts.Regler för Halal slakt

 • Djuret eller fågeln får inte vara förbjuden föda för muslimerna.
 • Proceduren att skära halsen måste utföras av en wxen och förnuftig muslim eller av folk som fått den heliga skriften", dvs. judar eller kristna.
 • När man skär av halsen måste djuret eller fågeln vara levande med ett lugnt liv bakom sig och dess rörelser efter slakten är tecken på detta lugna liv.
 • När djuret slaktas måste slaktaren uttala: "Bismillah w-Allahu Akbar", vilket betyder "I Guds namn, Gud är Störst". Han får inte nämna något annat namn än Allahs. Namnet Allah ska nämnas vid varje Zabiha (slakt) eller vid varje grupp som kontinuerligt slaktas. Om den kontinuerliga proceduren av någon anledning stoppas, ska han åter nämna Allahs namn.
 • Slaktproceduren ska utföras med en skarp kniv och på ett snabbt sätt.
 • Djuret ska slaktas på ett sådant sätt att både luftröret, matstrupen och venerna vid halsen skärs av kvickt och blodet snabbt rinner ut, vilket gor att djuret fort dör.
 • Halsen får varken skäras av helt eller brytas av, för då skadas ryggraden, vilket skulle resultera i en ögonblicklig död.
 • Under slaktproceduren skal man undvika att skära bort någon del av djuret om inte djuret är helt dött.
 • Elektrisk chock eller bedövande slag mot huvudet är oacceptabelt om det inte vetenskapligt skulle kunna bevisas att: det skulle vara ett effektivt sätt, dvs. orsaka djuret mindre smärta om det användes vid slaktningen än om det inte användes.
 • dessa åtgärder inte skulle betyda död före den egentliga slakten.
 • åtgärderna vore höjda över allt tvivel (Shubha).
 • Utrustning som används för att döda grisar får inte användas vid slakt av djur eller fåglar som skall slaktas på Halal-sätt. Området måste också vara helt fritt från kontamination eller förorening av griskött eller icke-halal kött.
 • Det ska inte finnas någon risk för sammanblandning av halalkött och griskött (eller icke-halal kött från andra djur) varken i slakthuset, frysar eller i kylskåp och inte heller när köttet packas, lastas av eller lastas på.

Dessa regler är kritiskt granskade av och godkända av Dr. Mohammad Sulaiman al-Ashqar.


Köttet slaktas på särskilt sätt dels för att det ska vara så skonsamt som möjligt för djuren, och dels för att vi människor ska komma ihåg att det är en gåva från Gud att vi får ta ett liv för att äta köttet. Slakten går till så här: Först ska man se till att alla redskap är rena och välslipade. Djuren ska tas en och en och får inte se på eller vara i närheten när slakten sker. Man ställer/lägger (beroende på storlek) djuret med huvudet mot Mekka, uttalar orden "I Guds namn, och Gud är det störste", och sedan skär man av halspulsådern och luftstrupen med ett snabbt snitt. Eftersom djuret är avslappnat, rinner blodet ut mycket fort, och man får en bra kvalitet på köttet.


Allah (swt) befaller oss i Koranen att äta halalmat och att inte äta harammat. Det är bara Allah som kan tillåta och förbjuda och ingen annan får göra det. Och eftersom vi är muslimer, måste vi lyda Allah. Det är Han som har skapat oss och allting i himlen och på jorden. Han vet vad som är bra och nyttigt för oss och vad som är dåligt och skadligt för oss. Det är därför som vi måste göra som Han säger. Hur gör ni när det gäller halal-mat? Många muslimer väljer bort kött helt och hållet i skolan och äter bara "halal"-slaktat kött, medan andra äter kötet i skolan ändå och uttalar sedan Guds namn över köttet när de äter. Det är olika men man ska inte döma ifall några inte äter halal, det är ju upp till de.Inshallah ni lärt er något av detta inlägg // Syster A

 


Äktenskap i Islam

Assalamo Aleykom! Hoppas ni har en bra Eid! :) Tänkte skriva om äktenskap i islam Inshallah.

I Islam uppfattas äktenskapet som något absolut gott. Det är så gott som otänkbart att en kvinna eller man skulle leva ensam hela livet. Familj och släkt har stort inflytande och ofta parar släkten ihop en kille och en tjej. Äktenskapet, säger Koranen, bör vara av lugn, kärlek och barmhärtighet. Koranen talar också om äktenskapet som "profeternas väg" och profeten Muhammad (SAW) har sagt: "Äktenskapet är en del av min Sunna (väg). Den som avviker från min väg är inte en av oss.


Äktenskapet är befallt av Allah och är därför "heligt", men det är samtidigt en social tradition som ingås med hjälp av ett kontrakt. I kontraktet kan olika villkor som handlar om äktenskapet skrivas in. Tex så kan kvinnan skriva in att hon inte tillåter att mannen tar sig fler hustrur och på vilka villkor hon har rätt att ta ut skilsmässa. Kontraktet fungerar som ett avtal mellan kvinnan och mannen. I vissa länder frågar man inte ens kvinnan, utan äktenskapet görs upp mellan familjerna. Detta strider helt mot Islams principer. Profeten (SAW) har sagt: "En änka får inte giftas bort innan hon rådfrågats och en jungfru får inte giftas bort utan hennes tillåtelse "Folket frågade: "Hur kan vi veta om hon tillåter det?" Han svarade: "Hennes tystnad (visar hennes tillåtelse)." (Bukhari ). 


Koranen bestämmer en del om vilka som kan gifta sig, alltså den säger att muslimska kvinnor bara får gifta sig med muslimer, och att muslimska män kan gifta sig med troende judiska och kristna kvinnor. Föräldrar kan bestämma en del, de ska försöka hjälpa sina barn att finna den bästa maken/makan och de kan säga nej om de ser att någon är olämplig. Kvinnan/mannen själva är de som bestämmer i slutändan. Ingen kan tvingas gifta sig mot sin vilja.Tron är det som binder samman den muslimska familjen. Det är därför förbjudet för en muslim att gifta sig med en kafir (en månggudadyrkare eller ateist). Det är tillåtet för en muslimsk man att gifta sig med en troende, praktiserande kristen eller judisk kvinna, men det är ingenting som rekommenderas. För detta finns också vissa villkor (kvinnan måste t.ex.. förbinda sig att uppfostra parets barn till muslimer). Då mannen är den som har ansvaret för familjen i Islam, är det inte tillåtet för en muslimsk kvinna att gifta sig med någon annan än en muslim. Det är svårare för en kvinna att hävda sin tro, om mannen är emot den, än vad det är för en man att hävda sin tro mot en icke-muslimsk kvinna, och tron är viktigast. Profeten (SAW) har sagt: "En kvinna blir gift av fyra orsaker; hennes rikedom, hennes sociala status, hennes skönhet eller hennes religion (moral). så gift er med den religiösa kvinnan om ni inte vill bli förlorare." (Bukhari).


Frågan är, får man gifta sig med vem man vill? Det beror på. Kvinnan/mannen har alltid sista ordet och ingen kan giftas bort mot sin vilja. Det är meningen att föräldrarna, med sin större erfarenhet och visdom, ska vägleda sina barn till ett bra äktenskap (dock finns det de som inte gör det på rätt sätt). Och man ska inte skilja sig bara sådär. Det är en allvarlig sak. Men om någon i äktenskapet känner att det inte fungerar, och inget kan göras för att rätta till det, så har man rätt att skiljas. Om mannen och kvinnan är överens om skilsmässa, går man bara till imamen, som förklarar att äktenskapet är slut. Det blir det egentligen på en gång när mannen uttalar Talaq till kvinnan. Om mannen vägrar, kan kvinnan gå till imamen för att få hjälp att skiljas. Att kvinnan skiljer sig på annat sätt än mannen beror inte på att det ska bli svårare, utan enklare! Om mannen går med på skilsmässa, räcker det med att hon frågar honom och att han är med på det. Då behövs ingen domstol. Men om mannen vägrar, kan kvinnan gå till en domstol för att tvinga igenom en skilsmässa mot mannens vilja. 


Äktenskapen innebär att en man och en kvinna bestämmer sig för att bilda familj. Är man ung, kanske man inte skaffar barn direkt, och då är äktenskapet först och främst ett skydd , där kan man vara tillsammans, ha sex och allt som lockar när man är ung. Sedan när man skaffar barn, handlar det väldigt mycket om att ge barnen allt de behöver, mat kläder, kunskap om islam, respekt för föräldrar, osv, osv. Där måste båda hjälpas åt. Paret bestämmer själva hur man vill dela på sysslorna, men jag tycker absolut att man MÅSTE diskutera detta INNAN man gifter sig, så att man vet vad som gäller , och det gäller främst kvinnan. Får hon arbeta, studera, vara aktiv i föreningen, osv. Enligt islam har mannen ansvar för försörjningen, men visst kan han be kvinnan om hjälp! Kvinnan ansvarar för att hemmet är iordning, och att barnen får kärlek och omsorg när de är små. Ett äktenskap är inte giltigt om någon tvingats in i det. Det är inte bara min personliga åsikt utan även islams. Äktenskap är en del av livet.


Koranen, Surat-al-Nur, vers 26, säger: "Orena kvinnor är för orena män och...rena kvinnor är för rena män...". Mannen och kvinnan kan träffas i sällskap med andra muslimer eller i familjen och diskutera och lära känna varandra. Detta kan pågå så länge parterna önskar, dvs. tills de anser att de kan ingå ett äktenskap eller tills de inser att de inte alls passar ihop. Det är viktigt att de tar god tid på sig och att de anstränger sig för att ta reda på den andres åsikter, läggning och temperament, för att kunna bestämma om de passar att leva tillsammans. Var och en har individuella rättigheter och skyldigheter , tillsammans bildar de en fridfull och lycklig familj.


Det är viktigt att välja rätt vem man ska gifta sig med, det är svårt men man ska ta hänsyn till om personen har ett bra beteende/moral, har en stark Iman och är troende. Det ska inte behöva spela någon roll vart man kommer ifrån utan bara man är en god människa. Och utseendet är absolut inte det viktigaste, tänk på det. Man ska välja någon som får en att må bra och som man skulle kunna leva som en god muslim med.Må Allah sbt hjälpa oss att hitta rätt man/kvinna, InshAllah! // Syster A


EID MUBARAK SAID WA KOL 'AM WA ANTOM BIKHAYR BRÖDER OCH SYSTRAR! :)

EIIIIIIIID MUBARAK SAID :D Hoppas ni inshAllah får en grym Eid Al-Adha full med glädje och lycka. . Njut av dagen och umgås så mycket så möjligt och glöm inte att alltid ha leendet på läpparna!  // Syster S
Eid al-Adha!

Assalamo aleykom! Hoppas alla mår bra och är i bästa tillstånd av imaan InshAllah! :)


Imorgon är det den andra av två muslimska högtider, Eid al- Adha, som också brukar kallas för den "stora" Eid. För tio dagar sedan började vallfärden i Mecka där muslimer kom från alla världens håll för att göra vallfärd. På den tionde dagen blir det fest som avslutning för vallfärden men först och främst för att komma ihåg för Ibrahims prövning, då Allah provade hans tro genom att be honom offra hans son Ismael till Gud. Även om Ibrahim var ledsen över att  behöva döda sitt barn var han ändå beredd att göra detta för Allahs skull, men sedan stoppade Allah Ibrahim och gav honom ett får att offra istället. Man firar Eid al-Adha på samma sätt som man firar Eid -al-Fitr. Man besöker släkt och vänner, får presenter osv. Människor ska försonas med varandra under denna dag, först med föräldrar, sedan med deras egna familjer och vänner. Man offrar ett djur och ger en del av köttet till fattiga vilket är en sunna som profeten (SAW) brukade göra.


Eid-al-Adha har även andra populära namn i muslimska länder som Eid al-Kabir (Den 'Stora' Eid) i tex Algeriet, Marocko, Tunisen, Egypten och Libyen, i Västafrika Tabaski eller Tobaski, Babbar Sallah i Nigeria, Ciidwayneey i Somaila och somalisktalande regioner i Kenya och i Etiopien. I Indien och Pakitstan är den även kallad Bari Eid (bokstavligen "Stora Eid").Därför brukar man på första Eid dagen offra ett får och sedan äta av det och ge resten till de fattiga och behövande. Denna Eid handlar om att lovprisa Allah, ge kärlek och omtanke åt varandra, familjer och vänner, och även hjälpa de fattiga. Dagen börjar med en gemensam bön på morgonen, precis som förra Eid. Som Eid al-Fitr börjar Eid al-Adha med en kort bön följt av en khutba (predikan). Högtidsbönen består av två rakat med sex-sexton extra takber (uppläsning av Allahu akbar - Gud är Större), som följs av en predikan (khutba) i två delar, ungefär som fredagspredikan. I predikan (khutban) på Eid al-Adha ska imamen understryka plikten att offra. I Sverige är det olagligt att slakta hemma eller slakta som religiös rit, så festen kan inte utföras på traditionellt sätt...

Ordet Adha betyder just offer på svenska. Offer betyder att man slaktar ett djur och ger en del av köttet till fattiga. Man gör det för Allahs skull. Eid al-Adha betyder alltså Offer-högtiden. Vi firar Eid al-Adha till minnet av profeten Ibrahim (AS), när Allah testade honom genom att befalla honom att offra sin son Ismail. Ibrahim (AS) gjorde som Allah befallde honom och när han ville offra Ismail skickade Allah ett lamm som han Ibrahim (AS) slaktade i stället för Ismail. 
EID MUBARAK KÄRA MUSLIMER! Hoppas ni får en underbar dag imorgon full av glädje och en massa annat kul InshAllah! // Syster A


Arafa dagen!

Assalamo aleykom!

Tänkte påminna er om Arafa- dagen, så glöm inte att fasta imorgon allihopa! 

Den nionde dagen av dhul-hijjah, alltså dagen innan Eid Adhha, så infaller Arafa dagen som är en högst välsignad och helig dag och under vilken alla hujjaj (pilgrimer till Mecka) befinner sig i Arafa-öknen på Guds befall för att visa sin lydnad och hängivenhet i dyrkan till Sin Herre. Denna dag är så helig att den som inte lyckas under månaden Ramadan med att nå Guds välbehag och få sina synder förlåtna hänvisas till denna dag då Gud svär att Han ska förlåta den som hjärtligt och innerligt utför tawba (uppriktig återvänder och ångrar till Gud) och uppvisar sann ångerfullhet och söker Hans förlåtelse och närhet via Hans barmhärtighet, och genom att be Honom vid Hans älskade Profet (SAW) tar Gud emot sina tjänare inshAllah!
 

Att fasta Arafa dagen, den dagen då Allah fullkomligade sin religion har en särskilt stor belöning. Profeten (SAW) sa i en hadith, återberättad av Imam muslim, "att fasta under Arafas dag, belönas av Allah genom att det föregående samt det kommande årets synder förlåts". Det gäller inte för den som befinner sig i hajj, för han behöver styrka inför dyrkan av Allah denna stora dag. Därför bör man ta tillvara detta tillfälle och göra så mycket dua och Koran recitation som möjligt denna dag. Se till att du har ansiktet mot Kaba och händerna uppe när du gör dua. Den mesta dua som Profeten (SAW) gjorde denna dag var ” La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu Al-mulk wa lahu Al-hamd wa huwa ala kulli shaieen qadir".


Att fasta är en av de bästa gärningar en muslim kan göra, och det är en gärning som Allah valt ut till sig själv, som nämnts i Al Hadith Al Qudsi, där Allah säger: "Alla handlingar Adams söner utför är för honom själv, utom fastan, vilken är för mig, och jag utdelar dess belöning" Bukhari 1805. Så glöm inte att fasta gott folk, Arafa dagen är imorgon. Ta vara på chansen!


Må Allah (sbt) acceptera vår fasta och förlåta oss för alla våra synder, Amin Inshallah! /// Syster AUppenbaralsen!

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN!

'Aisha (de Troendes Moder) återgav: Inledandet av den Gudomliga Uppenbarelsen till Allah's Budbärare brukade vara i form av goda drömmar som sken igenom såsom klart skinande dagsljus, och sedan sänktes en kärlek till avskildhet över honom. Han brukade dra sig undan till Hira's grotta där han dyrkade (endast Allah) oavbrutet i flera dagar trots sin längtan efter sin familj. Han brukade ta med sig matsäck för vistelsen och sedan gå tillbaka till (sin fru) Khadija för att hämta mer mat, ända tills (en dag då) Sanningen plötsligt kom över honom då han var i Hira's grotta. Ängeln kom till honom och sade åt honom att läsa. Profeten svarade, ”Jag kan inte läsa.” Profeten tillade: ”Ängeln grep tag i mig (med kraft) och höll mig så hårt att jag inte kunde uthärda mycket längre. Sedan släppte han mig igen och bad mig läsa och jag svarade, ”Jag kan inte läsa!.” Då grep han tag i mig igen och höll mig så hårt att jag inte kunde uthärda det. Igen så släppte han mig och bad mig att läsa, men igen så svarade jag, ”Jag kan inte läsa (eller vad skall jag läsa?)” Då grep han mig en tredje gång, och höll mig hårt, sedan släppte han mig och sade:”Läs, i din Herres Namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som växer fast! Läs! Din Herre är den Störste av de frikostiga,” (96:1 96:2, 96:3) Allah's Budbärare återvände med denna ingivelse och med ett hjärta som bultade kraftigt. Han begav sig till Khadija bint Khuwailid och sade: ”Täck mig! Täck mig!” De täckte över honom, till hans fruktan hade lagt sig och efter det så berättade han om det som hänt och sade: ”Jag fruktar att något kommer att hända mig:” Khadija svarade: ”Aldrig! Vid Allah, Allah kommer aldrig att svika dig. Du upprätthåller släktbanden, hjälper de fattiga och behövande, är generös mot dina gäster och hjälper de olycksdrabbade.” Khadija tog honom sedan till sin kusin Waraqa bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza, som, under den för-Islamiska perioden, blivit en kristen och som brukade skriva med Hebreiska bokstäver. Han brukade skriva från Evangeliet så mycket som Allah ville att han skulle skriva. Han var en gammal man som hade förlorat sin syn. Khadija sade till Waraqa: ”O min kusin, lyssna till din brorsons berättelse!” Waraqa frågade: ”O Min brorson! Vad har du sett?” Allahs Budbärare beskrev det som han hade sett. Waraqa sade: ”Detta är densamme som innehar de hemligheter (ängeln Jibreel) som Allah sänt till Musa. Jag önskar att jag var ung och kunde leva till den dag då ditt folk kommer att driva bort dig.” Allahs Budbärare frågade: ”Kommer de att driva bort mig?” Waraqa svarade jakande och sade: ”Alla (de) som kom med något liknande till det som du har kommit med behandlades med fientlighet; och om jag skulle leva till den dag då du kommer drivas ut så skulle jag ge dig mitt fulla stöd.” Men efter några dagar så dog Waraqa och det var också ett uppehåll i de Gudomliga Uppenbarelserna. Jabir bin 'Abdullah Al-Ansari talade om detta uppehåll i uppenbarelsen och återgav Profetens ord: ”När jag (var ute och) gick så hörde jag plötsligt en röst från skyn. Jag tittade upp och såg samma ängel som hade kommit till mig i Hiras grotta, (och han) satt på en stol mellan himlen och jorden. Jag blev rädd för honom och kom tillbaka hem och sade: 'Täck mig.' Och då uppenbarade Allah följande Heliga Verser (från Qur'an): 'Du (Muhammad) som sveper in dig [i din ensamhet]! Res dig och varna!...till och med 'och fly från all hednisk smitta.' (74:1-5) Efter detta så började uppenbarelsen komma med kraft, frekvent och regelbundet.” ( Sahih Bukhari )


 // Syster S


BAKTAL!

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN!

Assalamo Aleykom kära syskon hoppas ni inshAllah mår bra och må ni  vara i bästa tillstånd av Iman , kärlek och hälsa! :) 

Idag tänkte jag skriva om ett jätte viktigt ämne som många inte tar på allvar, något som har större synderna och något som kan få en människa att hamna i elden om man inte är försiktig och vaktar sin tunga. (Ibn Daqiqa sa: ”Baktal är en droppe från en av dropparna i helvetet. På dess ände finns de som råder och styr. Det är dom som får lyssna till alla problem.”)


Profeten Muhammad  frågade: ”Vet ni vad som är baktal?
Dem sade: "Allah och Hans Sändebud vet bäst."

Profeten Muhammah
 sade: ”Det är att nämna din broder på ett sätt han ogillar.”
De frågade: ”Men om det är en sanning?"
Profeten Muhammad
 sade: ”Om det är sant, är det baktal och om det inte stämmer så har du förtalat honom.” (Muslim)

Profeten Muhammad (SAW) sade:
En tjänare kan säga ett ord utan att förstå att det han sagt kan få honom att falla in i elden längre än distansen mellan öst och väst.” (Bukhari) 

Tungan uttrycker det som finns i hjärtat. En människa med sjukt hjärta har lätt för att baktala eftersom han har brist på Taqwa (Gudsfruktan). Vårt tal kan inte vara rent om inte hjärtat är rent. SubhAllah man märker direkt ifall en människas hjärta är gott på hans tal. Mina kära syskon tänk innan ni talar, i en hadith så sade Profeten Muhammad (SAW):

 ”Det finns en bit kött i er kropp, om den är frisk är hela kroppen frisk. Om den är sjuk är hela kroppen sjuk. Denna köttbit är hjärtat”. (Bukhari, Muslim) 


Tänk såhär:

· Kommer det här att tillfredsställa Allah?
· Kommer det att föra mig närmare Allah?
· För detta med sig lydnad till Allah?
 Gör det verkligen det? Sitt med dig själv och TÄNK om det verkligen gör det.

Inte ett ord vi säger glöms bort eller förbises. Allah säger:
 
"Inte ett ord yttrar han eller hon utan att det finns en övervakare vid honom redo (att skriva ner det).” (Qaf 50:18)
 
"Sannerligen, er Herre är Evigt Övervakande (över dem)." (Fajr 89:14)
 
Vi har fått det bästa exemplet att följa, profeten Muhammad (SAW), och i en annan hadith sade han: ”Den som tror på Allah och den sista dagen ska tala gott eller hålla tyst.” (Bukhari, Muslim)

Ibn Umar sade att Profeten (SAW) sade: ”Tala inte mycket utan att göra dikhr Allah (åkallelser), för säkerligen, mycket prat utan dikhrAllah gör hjärtat hårdare.” (Tirmidhi)

Mina kära dyrbara bröder och systrar för mycket prat gör hjärtat hårdare. I profeten Muhammads (SAW) tid var det en man som alltid var tyst och en gång så frågade en man honom, varför är du oftast tyst? Och SubhAllah då svarade han, för att jag har inte så mycket gott att säga. Om ni nu har så mycket som är dåligt på hjärtat, låt det inom dig!
 Så fort ni hör någon baktala sitt inte bara där och lyssna utan gör såhär:

1. Sluta prata om det eller tillrättavisa, be dem sluta prata illa, baktala. "Syster/bror, frukta Allah, det du gör är baktal vilket är en större synd!"

2. Om personen vägrar att sluta ska man resa sig och gå där ifrån, man får inte stanna någonstans där en annan muslim blir illa omtalade.

3. Om man inte kan gå eller är för svag för att lämna gruppen ska man tillägna sina tankar till Allah och göra mycket dhikr för att försöka undgå det som sägs.


Det är obligatoriskt för en muslim, som sitter i ett sällskap där man baktalar någon annan, att stå upp och försvara henne/honom och få tyst på den som baktalar, du kan t ex. säga Etaqillah (frukta Allah)!
Och jag vet att många tycker att det är svårt men om du tycker det så kan man gå till den som baktalar och ge honom/henne ett råd. Om han/hon vägrar ska man resa sig och gå därifrån, för det är inte tillåtet att sitta med någon/några som där någon blir baktalad. Om man tycker att det också är svårt ska man uppehålla sig med att göra dikhr Allah så att du inte hör pratet så att det inte skadar dig. Men ha alltid ren avsikt. SubhAllah det finns alltid en lösning till allt, så säg inte att det är svårt eller jag kan inte utan det går så länge du har viljan!
 
Profeten Muhammed  motsatte sig all slags baktaleri, även om det kom från hans egen familj. En gång kom det en kvinna på besök hos Aishaoch när hon sedan skulle gå, signerade Aishamed sin hand och indikerade till Profeten Muhammad  att kvinnan var kortväxt. Profeten Muhammad  sade då till henne: ”Du har baktalat!”
 Till och med det är baktal att bara säga  "kolla kortisen " är baktal så vi måste vara väldigt försiktiga!

Vi ska ta baktaleri lika allvarligt som de tidigare generationerna, så inshAllah vi ska hjälpas åt och kämpa för att bli bättre på det!
Må Allah (SWT) förlåta oss för våra synder och inshAllah underlätta allt för oss! Amin.. // Syster S

DHUL HIJJAH!

Assalamo Aleykom kära bröder och systrar må ni inshAllah vara i bästa tillstånd av Iman , kärlek och hälsa! AMIIN !


I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN!

[89:1] VID gryningsljuset

[89:2] och vid de tio nätterna!

[89:3] Vid det jämna talet och det udda!

[89:4] Vid natten, när den viker!

[89:5] Räcker inte denna försäkran för [att övertyga] den som är begåvad med insikt och förstånd? Al-Fadjr (Gryningsljuset)

[17:82] MED KORANEN uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende, men för syndarnas del [påskyndar det] bara deras marsch mot undergången.  Al-Isra' (Den nattliga resan)

Börja om på nytt och öppna en ny sida med Allah (SWT)... under Allahs (SWT) bästa dagar.


Läs noga
 bröder och systrar på de följande punkterna:

 • Det är den bästa chansen i livet.
 • Det är en ny sida med Allah (SWT).
 • Det är Allahs (SWT) bästa dagar.
 • Tänk dig att dessa dagar är bättre än de tio sista dagarna av Ramadan.
 • Detta är de tio FÖRSTA dagarna av Dhul hijjah!

I en hadith så sade profeten Muhammad (SAW):"Det finns inga dagar i vilka rättfärdiga handlingar är mer kära för Allah än dessa 10 dagar"

Det är en chans att samla på sig belöningar, biljarder belöningar inshAllah, och som du redan vet är bättre än att ge bort alla sina pengar. Du får en annan valuta som du har nytta av den dagen du träffar Allah (SWT).

Vad är meningen med de här tio FÖRSTA dagarna av dhul hijjah och vad bör göras?

Du måste komma igång och gynna dig med att samla på dig belöningar. Okej, tänk såhär "du har en kassa som måste påfyllas och det här är din enda livschans". Du kanske inte lever imorgon eller om tio dagar då har du i alla fall hunnit med att fylla på din kassa som kommer att vara till hjälp inför domedagen!

Nu ska du göra det som krävs av dig, jag redogör inte för dig vad som ska göras utan jag befaller dig att göra det som bör göras. TA DEN CHANSEN, MINA DYRBARA SYSKON!1. Läs ut koranen under de här första tio dagarna av dhul hijja. Koranen är ditt läkemedel och den är din trygghet!

2. Be dina böner i moskén och gör sunnah innan/efter varje bön samt säg "Allahomma salli 3ala sayidina     Muhammad".

3. Gör Dikr och Dua det är jättevitkigt. Säg! "Alhmadulillah wa la ilaha illa Allah wa Allaho akbar". Upprepa dessa adkar när du är på väg till skolan, jobbet, när du ska till tvättstugan eller när du står i hissen, var du än är eller gör så säg det inshAllah.

4. Fasta 9 dagar, GLÖM EJ vilken belöning du har, en stoooooor belöning inshAllah!

5. Gör nattbön och tveka inte, tvinga dig själv att gå upp för när du väl får den kontakten med Allah (SWT) så kommer du inte ångra dig alls. Sitt inte vid datorn och gör en massa onödiga saker. Ta vara på den här chansen som du kanske inte hinner få nästa år, du kanske inte lever längre, för döden inträffar oss när vi minst anar det SubhAllah.

6. Glöm inte att fråga efter dina nära och kära.


Abu Hurairah återberättar att Allahs Sändebud (SAW) sade:
"Det finns inga dagar mer älskade till Allah (SWT) för er att dyrka Honom i förutom de tio dagarna av Dhul Hijjah. Att fasta i någon av dessa dagar är likvärdigt som att fasta i ett år och att utföra salatul tahajjud (sena natt bönen) under en av dess nätter är s...om att utföra den sena nattbönen på natten av makt (Laylat Qadr)." [Tirmidhi]

Arafa dagen:

12 timmars fastan = 24 månaders förlåtelse.

Bröder och systrar kom ska vi räkna om dagen omfattar 24 timmar, dvs varje timme om dagen så förlåts en månad. (60 min = 60 dagar / varje minut = en dag) ALLAHU AKBAR!
SubhAllah Allah (SWT) ger oss verkligen chansen men ändå så struntar vi i det. Ska vi komma överens om att ingen ska säga att jag är för upptagen för att göra detta? Ska vi hjälpas åt och påminna varandra? Men snälla gå inte och kasta bort allt !

Du kommer inshAllah att må bäst när du kommer närmare Allah (SWT) i dessa dagar, ge chansen till dig själv för du kommer inshAllah verkligen inte ångra dig!


Må Allah göra oss bättre i vår dyrkan och förlåta oss för våra synder. Amin inshAllah! / Syster SASSALAMO ALEYKOM WA RAHMATO ALLAHI TA'ALA WA BARAKATO!

Bröder och systrar vi vill börja med att be om ursäkt för att vi har varit så slarviga, vi har ingen förklaring till varför vi egentligen inte har bloggat. Det finns inget bättre än att söka kunskap subhAllah men vi har bara varit så dåliga på att planera vår tid men nu ska vi InshAllah ta tag i det och försöka göra så gott vi kan. Vi ber verkligen om ursäkt för vår uppdatering till alla, men vi hoppas på att ni ändå fortsätter läsa vår blogg och vi ska InshAllah inte göra er besvikna igen! :)

Vi tänkte skriva lite om hur viktigt det är för oss muslimer att söka kunskap. I en hadith så sade Profeten Muhammed (SAW), "För den, som följer en väg i strävan efter kunskap, kommer Allah att underlätta vägen till paradiset" (Muslim)

Allah (SWT) säger i Koranen:
"Och säg:” Min Herre! låt min kunskap växa!”(20:114)

”Är de som vet lika med dem som inte vet?” ‘(39:9)

”Allah kommer att upphöja i grad de av er som tror, och de som har beviljats kunskap.”(58:11)

”Det är bara de som har kunskap bland sina slavar som frukta Allah.”(35:28)

Kunskap för med sig en stor belöning. Den som leder vägen till något gott är som den som gör det goda. När en kunnig person dör, upphör inte hans belöning hos Allah (SWT), utan den fortsätter att öka så länge som människor drar nytta av hans kunskap. Profeten (SAW) sade: ”När en man dör, tar alla hans gärningar slut förutom tre – en pågående välgörenhet, nyttig kunskap eller en rättfärdig son som ber för honom.” (Muslim)

”När en man dör, tar alla hans gärningar slut förutom tre – en pågående välgörenhet, nyttig kunskap eller en rättfärdig son som ber för honom.” (Berättad av Muslim, 1631)

En person utan kunskap är som en som går längs ett spår i mörker.
Hans steg kommer säkert leda honom åt sidan och han kan lätt bli lurad av shaytaan. Det visar att vår största fara ligger i vår okunnighet om islamiska läror och i vår omedvetenhet om vad Koranen lär ut och vilken vägledning som har getts av Profeten Mohammed (SAW).
Men om vi är välsignade med kunskapens ljus kommer vi enkelt kunna se den tydliga vägen av islam vid varje steg i våra liv.

 

 

Hoppas ni har lärt er lite om hur viktigt det är för en muslim att söka efter kunskap, så inshAllah mina kära syskon försök göra ert bästa för ni kommer komma långt med det!


Må Allah (SWT) underlätta det för alla muslimer, AMIIN!   / Syster S & A


RSS 2.0