Lâ hawla wa lâ quwwah illâ billâh

Frasen ”Lâ hawla wa lâ quwwah illâ billâh” kan betyda två saker:

Den första: Det finns ingen rörelse eller styrka förutom hos Allâh allena. Inget annat har rörelse eller styrka. I detta fall är det en fullkomlig rörelse och en fullkomlig styrka som nekas allting annat. Det finns ju trots allt rörelse och styrka i andra än Allâh. Denna rörelse och styrka är dock delvis och ofullkomlig. Det är endast Allâh som besitter en fullkomlig rörelse och styrka.

Den andra: Att vi varken besitter rörelse eller styrka förutom via Allâh. I detta fall är Allâh anledningen. Denna betydelse är mer korrekt och mer passande i sammanhanget. Vi förflyttar oss trots allt från plats till plats, men vi klarar inte av att göra det utan Allâhs hjälp.

Taget från: http://darulhadith.com/tauhid/betydelsen_av_hawqala.html 


Stärk din personlighet!

Assalamo aleykom! 

Personligheten är väldigt viktig då det är den som påverkar ditt liv och allt runt omkring dig. Om man vill utveckla sin personlighet måste man göra vissa förändringar i sitt liv. De förändringarna borde inte göras fort, utan tvärtom, man ska försöka förändra lite i taget för att lyckas. Tro inte på en plötslig förändring över natten, allt tar ju sin tid. Tänk på sånt som ger dig glädje i ditt liv. Kom ihåg att en stark personlighet inte är något som ärvs, utan det är något som behöver utvecklas med tiden.

En person ska ha förmågan att acceptera vad livet ger en. Hon tror på att Allah den Allsmäktige Gudomliga vilja ger en utveckling av en stark och positiv personlighet. Från Koranen och haditherna lär vi oss att hantera prövningar och bekymmer så som profeterna gjorde och att alltid ha tillit till Allah den Allsmäktiges barmhärtighet vid varje ansträngning. Styrkan på en person är hennes kunskap.

En person med en stark personlighet är väldigt ödmjuk och anständig, man lever ett gott liv även om man inte har pengar. Ens personlighet beror på hur man hanterar vissa situationer, som person kan man vara stark inför andra men faller ihop när man är för sig själv. Allt handlar om tro, för den leder till så många goda egenskaper som ärlighet, medmänsklighet, uthållighet och ödmjukhet. När vi har en uppriktig tro i Allah, påminner den oss om att lämna vår stressiga vardag för att övergå till fred och kärlek.


Ingen människa är perfekt, alla gör misstag, men tron är en vacker grund som är upplyftande för våra själar och påminner oss om att vi aldrig är ensamma. Islam lär en att kärlek är något som Allah den Allsmäktige har givit oss. Att älska någon innebär att ge och aldrig be om något i gengäld. Det innebär också att alltid vara medveten om att Allah alltid ser det goda man gör och delar med det till andra. Det handlar om att vara muslim och sen kommer allt annat. Det handlar om att vara muslim i skolan, på universitetet, på jobbet och på andra ställen, vilket avslöjar den man verkligen är. Man måste förstå och tro på att allt kommer från Allah den Allsmäktige och att Hans vilja är den bästa. Hopp ger oss styrkan att försöka igen och att aldrig ge upp.


Vi behöver sätta upp mål samtidigt som vi följer vårt uppdrag. Att kunna få ens drömmar till verklighet ger personen en god självsäkerhet. Hon definierar att styrkan på en person har med ens tro och tillit till sin religion, då det endast är via ens relation med Allsmäktige Allah man får en styrka att komma igenom allt som kan komma i vägen i ens liv.

Små tips för den som vill stärka sin personlighet
  • Lär känna dig själv
  • Var dig själv.  Visa alltid vem du är. Försökt inte vara falsk eller sätta dig i en roll som inte är din. Låt människorna tycka om dig för den du är.
  • Var säker på dig själv och håll dig till dina principer.
  • Lär dig att alltid vara säker och bestämd. Var aldrig rädd för att stå för dina rättigheter.
  • Sätt små mål för dig själv under korta perioder, reflektera sedan över dem och se om du har uppnått dem eller inte.
  • Låt ärligheten vara grunden för allt i ditt liv. Var ärlig mot dig själv lika mycket som du är mot andra.
  • Var en ledare och inte en efterföljare.

Må Allah sbt underlätta för oss alla, Amin! // Syster A

 


Hadith 19

Ibn 'Abbas 'Abdullah, 'Abbas son, berättade följande:

En dag red jag bakom profeten och han sade till mig: Unge man, jag ska ge dig ett gott råd: Var medveten om Guds närvaro och Gud ska skydda dig. Var medveten om Guds närvaro och du ska finna Honom framför dig. Om du behöver fråga något; fråga Gud. Om du söker hjälp, sök hjälp hos Gud. Du ska veta att om hela samhället (1) gick samman för att ge dig något, skulle det ändå bara vara något som Gud redan skrivit ner för dig och om de alla samlades för att skada dig på något sätt, skulle de bara göra vad Gud redan skrivit ner. Pennan är nedlagd och pappret har torkat. (2) (Tirmidhi)

I en annan version:

Var medveten om Guds närvaro och du kommer att finna Honom framför dig. Lär känna Gud i medgång, så kommer Han att känna dig i motgång. Inse att det som gick dig förbi inte var ämnat för dig och att allt det som redan skett var ämnat för dig. Och inse att segern kommer genom tålamod, befrielsen genom plågan och lättnaden genom motgången.

1 Det arabiska ordet är ummah som betyder "menighet", "grupp av muslimer med samma ledare" o dyl.
2 Det betyder att allas öden redan är kända av Gud och att de inte kommer att ändras.


Paradiset

Livet på jorden är bara en liten del av en muslims liv. Det är en förberedelse inför det eviga livet efter döden. Det är på jorden som man bevisar sin tro. Gud skiljer inte på goda och onda människor utan troende eller icke troende. Den trogne kommer att leva ett lyckligt liv efter döden i paradiset. Dem ska lönas. I paradiset vilar allt i Islam. Paradiset är målet för varje muslim.


En punkt som ofta tas upp av icke muslimer är att i Islam blir man räddad endast genom att utföra goda gärningar, som att be, fasta, betala zakat och vara en god person. Den punkten är inte helt fel, men samtidigt är den inte helt korrekt. Visserligen kommer muslimer att komma till Paradiset genom att vara goda människor och följa Allahs påbud osv. Dock är tillträdet till Paradiset inte endast baserat på goda gärningar, utan det baseras också på tro. Som Koranen säger i sura Al-Asr,

 ‘’VID DEN flyende tiden människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra (att hålla fast vid) sanningen och råder varandra (att bära motgångarna med) tålamod.’’ [Koranen 103:1-3]

Gud säger i Koranen: "[Muhammad] Ge dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att lustgårdar, vattnade av bäckar, väntar dem; var gång de förses med frukt därifrån skall de säga: Detta är vad vi försågs med i forna dagar - de kommer nämligen att få sådant som påminner om det [förgångna]. Och [deras], renade från [all jordisk] orenlighet, och där skall de förbli till evig tid." (Koranen: 2:25)

Gud säger också: "Tävla [därför] om [att vinna] er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, vilket är berett att ta emot dem som tror på Allah och Hans Sändebud. I Sin godhet låter Gud Sin nåd [flöda] över den Han vill - Guds nåd är en outsinlig källa." (Koranen: 57:21)


Profeten Mohammad(saw) har sagt till oss att den person med lägst rang i paradiset, skall ha tio gånger mer än denna världens gåvor.  Berättad i Sahih Muslim, #186 och Sahih Al-Bukhari, #6571.

Profeten Mohammad(saw) har sagt: {Ett område i Paradiset motsvarande storleken på en fot, skall vara bättre än hela världen och allt som finns på den. Berättad i Sahih Al-Bukhari, #6568 och Mosnad Ahmad, #13368.
Han sade också: {I Paradiset finns ting som inga ögon har sett, som inga öron har hört och som ingen mänsklig sinne har tänkt på. Han sade också: {Den mest olyckliga mannen i hela världen bland de som är menade för Paradiset, skall få uppleva Paradiset ett ögonblick. Sedan skall han bli frågad: "Son av Adam, har du någon gång varit utsatt för lidelser? Har du någon gång upplevt motgång?" Och han skall svara: "Nej, vid Gud, O Herre! Jag har aldrig varit utsatt för lidelser, och jag har aldrig upplevt någon motgång."}

Om du kommer in i paradiset, skall du leva ett mycket lycklig liv utan sjukdomar, smärta, tristhet eller död. Gud skall vara nöjd med dig, och du skall leva där för evigt. Gud säger i Koranen:

"Men de som tror och lever ett rättskaffens liv skall föras till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Och där skall [deras] hustrur vara hos dem, renade från [all jordisk] orenlighet och Vi skall låta dem smaka den fullaste lycka." 
(Koranen: 4:57) 

’Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat av bäckar, där de skall förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar; men större än allt detta är Guds välbehag – detta är den stora, den lysande segern.’’ (Sura: 9:72)


’Guds välbehag’’ – är inte det andligt?

Det mest slående uttrycket av vad en troende känner när den vinner Allahs välbehag är att Han manifesterar Sig Själv för dem på ett sätt så att de kan se Honom. Det är omöjligt i den här världen eftersom Koranen säger: ’’Människans öga ser Honom inte...’’ 6:103. Men enligt Koranen, så kommer Allah att manifestera Sig Själv för sina troende tjänare, i det liv som kommer.

’’Den dagen skall (någras) ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre’’ Koranen 75:22-23 och ’’En nåderik Herre skall hälsa dem med ordet: ’’Fred!’’ Koranen 36:58 ’’(Och de skall) ta plats inför en allsmäktig Konung i sanningens (församling).’’ Koranen 54:55

 

Med andra ord, den största möjliga välsignelsen som en troende kan få är en djup känsla av Allahs barmhärtighet och vilja. Genom att vinna Hans välbehag, erfar de en lycka och glädje som inte kan jämföras med materiell välsignelse. Det är Allahs vilja som ger värde till Paradisets andra välsignelser. Samma välsignelser som finns på jorden i en viss utsträckning, men de har ingen betydelse för troende så länge som de överträffar de gränser som Allah etablerat.

’’Och de skall säga: ’’Vi lovar och prisar Gud som har befriat oss från all sorg! Helt visst förlåter Vår Herre mycket och Han erkänner (Sina tjänares) förtjänster. I Sin nåd har Han anvisat oss denna eviga boning, där vi aldrig ska känna trötthet eller leda!’’ Koranen 35:34-35

 


InshaAllah att vi alla hamnar i Paradiset!


Prövningar

Assalamo Aleykom!

Många möter mot­gångar i livet vil­ket man såklart hatar och försöker kämpa sig igenom. Ibland går det så långt att man inte vill leva längre. Man kanske inte ser någon annan utväg från sina pro­blem än döden. Är de tan­karna tillåtna? När en per­son vill ta sitt liv, efter att ha fått en depres­sion, gör han något som pro­fe­ten – över honom vare Guds frid och väl­sig­nel­ser – för­bju­det då han sagt:

"Ingen av er bör längta efter döden på grund av något job­bigt som drab­bat er. Kän­ner man på detta sätt skall man säga: “Gud! Ge mig liv om du vet att det är bättre för mig. Och ge mig döden om det vet att det är bättre för mig.”

Där­för är det inte rätt att önska livet av sig efter att ha ham­nat i svå­rig­he­ter. I stäl­let ska man ha tåla­mod och för­vänta sig en belö­ning från Gud när man väl­jer att härda ut. Man ska också vänta sig att en lätt­nad ska komma då pro­fe­ten – över honom vare Guds frid och väl­sig­nel­ser – har sagt:

"Var med­ve­ten om att segern kom­mer med tåla­mod, lätt­nad efter nöd, och lugn efter vedermödor". 


Den som utsätts för en pröv­ning bör veta att dessa pröv­ningar avskri­ver syn­der som han har gjort. En tro­ende drab­bas inte av oro, sorg eller smärta utan att Gud avskri­ver några av hans syn­der. När en per­son har tåla­mod och för­vän­tar sig belö­ningar från Gud räk­nas han som de tål­mo­diga. Detta sta­die är myc­ket upp­höjt, och Gud säger om dem som befin­ner sig där:

"För­kunna för de tål­mo­diga och uthål­liga ett glatt bud­skap – för dem som när de drab­bas av olycka och mot­gång säger: ”Vi till­hör Gud och till Honom skall vi åter­vända.”  (Koranen 2:155 – 156)

Döden i sig löser inte några pro­blem. Tvärtom kan situ­a­tio­nen bli ännu värre. Hur många män­ni­skor dör inte när de har det svårt i livet sam­ti­digt som de hand­lar fel­ak­tigt mot sig själva, syn­dar och inte rik­tar sin ånger mot Gud? Dör en män­ni­ska i det till­ståndet är tiden till straf­fet bara än närmre. Vore han i stäl­let vid liv skulle kanske Gud väg­lett honom mot ånger, att söka för­lå­telse, tål­mo­dig­het och att möta pro­ble­men med hopp om lätt­nad. Allt detta skulle vara bra för honom. Där­för bör man vara tål­mo­dig och för­vänta sig lätt­nad från Gud. Han säger i Sin Skrift:

"På pröv­ning föl­jer lätt­nad! [Ja,] på pröv­ning föl­jer lätt­nad! (Koranen 94:5-6) 


Straff är vad som sker människorna som svar på deras dåliga gärningar. Prövningar skickas för att testa människor, och folk kan testas med bra eller dåliga saker. Allah nämner i Koranen att när ont drabbar oss så är det vad  våra egna händer har förtjänat. Även vår älskade Profet (SAW) sa i en hadith att de som blir mest prövade är Profeter, sedan de som har mest gudsfruktan efter dem. Därför, i vårt dagliga liv när saker går fel, hur kan vi då veta om det är vår syndighet eller Allah kärlek, och skickar därför en prövning.
Att motgångar är prövningar, eller frestelser, är vi medvetna om. Men även medgångar är prövningar, då vi testas på vår tacksamhet och högmod. Var därför noga med att alltid säga alhamdulillah, och att hela tiden veta att alla medgångar du får är från Allah s.w.t.


Koranen 39:49
NÄR MÄNNISKAN drabbas av ett ont, anropar hon Oss [om hjälp]; men när Vi skänker henne av Vårt goda, säger hon: "Detta får jag på grund av min kunskap [och min klokhet]." Nej, detta [goda] är en prövning, men de flesta inser det inte.
Tänk på att efter varje svårighet kommer lättnad inshaAllah! Och ge inte upp, förlora aldrig hoppet. Må Allah skydda oss från allt ont och vägleda oss, Amin! / Syster A


Meningen med livet

Många människor strävar efter att finna en mening med livet. De nöjer sig inte med att bara finnas till och försöka göra det så trivsamt för sig som möjligt medan de lever. De har svårt att acceptera att det inte skulle finnas någon högre mening med att de finns till.
 


En del använder religionen för att ge livet ett ändamål. De tror att de genom att leva på ett visst sätt kan göra sig förtjänta av att hamna i paradiset eller uppnå något. Och de lever lyckliga med sin tro. Andra tillhör de människor som har svårt att tro på det vi inte kan se. De har därför svårt att acceptera någon gudomlig mening med livet.

Men vad är det då för mening med livet? Är vi alla här bara på grund av en slump och är alla våra handlingar egentligen meningslösa? Eller finns det något slags högre mening med det hela? Livet är helt enkelt en utmaning.  

  

Är mening med livet i världen så enkel som att äta, arbeta, sova, skaffa några materiella saker och  njuta av det i livet. Är detta vårt syfte? Varför är vi födda? Vad är avsikten med vår  existens? Vad är visheten bakom skapelsen av människan och det väldiga, och fantastiska universum? Tänk efter i dessa frågor!

Om jag frågar någon om varför vi äter, kommer denne att svara att det är närande och för att närande upprätthåller livet. Om jag frågar någon varför vi arbetar, kommer denne att svara att det är ett behov för att stödja sig själv och försörja  familjen. Om jag frågar någon  varför vi sover, varför vi klär och tvättar oss kommer denne att svara att detta är vanliga  behov för alla människor. Vi kan följa denna typ av frågor med hundra andra frågor, vi kommer att få samma eller liknande svar oavsett ras, kultur eller språk. Sedan när vi frågar vad är den verkliga meningen med livet, kan vi få många och olika svar. Detta för att människor är förvirrade.  De vet verkligen  inte. De stampar i det mörka, och istället för att säga att de inte vet, erbjuder de vilket svar som helst. Vad andra människor har övertygat dem om att säga. Tänk efter!


Våra liv här på jorden har en viss mening; det är inget resultat av en naturlig händelse; inte heller som straff för att Adam och Eva åt av det förbjudna trädet. Vi är här enligt Guds plan. Livet är ett test; det är en chans för oss att prova oss om vi är värda ett evigt lyckligt liv efter döden. Gud skapade inte oss för de få årens skull på jorden. Muhammed, vår profet sade: "Ni är inte skapade för att dö, tvärtom, ni är skapade för ett evigt liv".


Enligt Islam, slutmålet för människorna är livet efter döden. På domedagen kommer alla människor att återuppstå och bli förhörda av Gud om vad de ägnade sina liv åt. Livet efter detta kommer att vara evigt. Hur det kommer att vara; lyckligt eller plågsamt; beror helt och hållet på våra gärningar. Det är för att hjälpa människorna till den rätta vägen som Gud sände många profeter. Muhammed (saw) är den sista och Islam är den slutgiltiga och kompletta versionen av Guds budskap till människorna.


Ingen ska pressa dig att ta förhastade beslut, att acceptera något i den Islamiska läran. Därför undervisar Islam att man har friheten att välja. Även när man inser sanningen blir man inte tvungen att anta den.
Fred vare med er! / Syster A


Tawhid

Bismillah.

Tawhid är/handlar om att man är övertygad om att bara Allah subhanahu wa ta’ala besitter alla fullkomliga egenskaper, och att ingen annan förutom Allah besitter dem. Att Allah Den Upphöjde är fri från allt som är ofullkomligt. Att Han är med Sina Egenskaper över all skapelse. Det är allmänt känt att Tawhid är basen för religionen islam och att det är exakt formulerat i frasen: "La elaah il-lal-laah" (Det finns ingen Gud utom Gud) vilket betyder att det bara finns en sann Gud och att Han ska bli dyrkad. På grund av principen Tawheed, anses den Islamiska tron på Gud vara enhetlig och Islam räknas bland världens monoteistiska religioner tillsammans med Judendomen och Kristendomen. Sannerligen är kunskapen om Tawhîd - monoteism - den ädlaste av alla kunskaper, den som har högst status och den som är mest obligatorisk att lära sig. Det beror på kunskapen om Allah, Hans Namn, Egenskaper och Hans rättigheter över sina tjänare. Och för att det är den kunskapen som är nyckeln till den vägen som leder till Allah och grunden till Hans lagstiftning. Av den anledningen har alla sändebud enats kring att kalla till det, som Allah säger i Koranen (i betydelse):

 
"Och Jag har inte sänt innan dig något sändebud utan att Jag uppenbarade för honom att det finns ingen värd dyrkan förutom Jag, så dyrka därför Mig." [al-Anbiyâ' 25]

Allah vittnar, intygar om Sig Själv att Han är En, vilket även änglarna och de lärda gör.

"Allah själv vittnar - och så gör även änglarna och de som har kunskap - att ingen har rätt att dyrkas förutom Honom. Han bevarar ständigt Sin skapelse med rättvisa, ingen har rätt att dyrkas förutom Honom, den Mäktige, den Vise. [âl-´Imrân:18].

Och Tawhîds ställning och status gör det obligatoriskt för varje muslim att fokusera sig på att lära sig om det, att undervisa det, reflektera över det, och vara övertygad om det. Så att han bygger sin religion på en korrekt grund, sinnesro och underkastelse, vars frukter och resultat gör honom lycklig.

"Detta är Min rätta väg. Så följ den, och följ icke (andra) vägar, så att de icke leder er bort från Hans väg." (Koranen 6:153).  Det är därför viktigt att Tawheed klart förstås på det sätt som Profeten (sallalahu alaihi wa salaam) lärde det och som det förstods av hans anhängare; annars kan man lätt hamna på en av dom många avvikande vägarna medan man hävdar Tawheed, ber, betalar Zakaah, fastar och gör Hajj. Allah, den mest visa, har visat på detta fenomen när han sa i Koranen.

Det här viktiga ämnet syftar till att fördjupa vår kunskap om det viktigaste i våra liv, nämligen kunskapen om Tawhid. Det som alla profeter började med att kalla sina folk till.  Islam handlar helt och hållet om Tawhid, har man inte detta så hamnar man utanför islam. Shirk är det enda som Allah inte förlåter. Allt annat kan Han förlåta en för om Han så vill. Profeten Muhammed sa att den personen vars sista ord är La illaha ill Allah (Det finns ingen gudom värd dyrkan förutom Allah) kommer att tillträda Paradiset.

”Om du nämner Allahs namn hos en samling så kommer Allah att nämna DITT namn hos en bättre samling, änglar.” Må Allah göra oss utav de som dör med La illaha ill Allah på våra läppar! Amin! / Syster A


        


Tips för att stärka din iman :)
- Läs Koranen
- Umgänge!
- Dhikr ( nämna Allah).


När du tänker på Islam...

Assalamo Aleykom!

Något som jag satt och tänkte på var, vad är det första man tänker på när man hör ordet Islam? Det spelar ingen roll om man är muslim eller inte. Jag kan tänka mig att många tänker på fel saker, som terrorister, kvinnoförtryck mm, men det där är missförstånd och en fel bild media har gett.

Först och främst skiljer sig inte själva religionen islam från de två andra religionerna, kristendomen och judendomen. Som många säkert inte vet så var saker som slöja, förbud mot griskött vanligt inom kristendomen också, men det är en religion som moderniseras och med tiden så “tas saker och ting bort”. Koranen är en, alltså orginalet är alltid densamma, det som skiljer sig åt är traditionerna och kulturen. Allt snack om hedersmord, slöja, kvinnoförtryck, människor som stenas till döds, det har länge varit vardagsliv för människor i vissa delar av mellanöstern, alltså både judiska, kristna och muslimska kvinnor. Men det betonas inte, sedan har vi Jordanien, ett land med många kända och framgångsrika muslimska kvinnor som sitter i både parlamentet och visas på TV, men det betonas inte heller. Media fokuserar självklart bara på de dåliga sakerna inom islam, på grund av 11 september, då ska alla sympatisera USA och göra allt för att visa dem att folket i respektive land är på deras sida, det gör dem genom att vinkla islam, och få människorna att hata muslimer.


Det är så mycket som är fint med islam, precis som med alla andra religioner, tyvärr så har både kristna, judar och muslimer stött på olika fundamentalister. Det jag önskar mest av allt just nu, är att alla människor öppnar sina ögon lite bättre, låt inte media hjärntvätta er, låt inte era hjärnor styras, kom ihåg vad media kan göra med människor, kom ihåg andra världskriget och vad Hitler gjorde med Tysklands invånare, media är stark, men snälla, låt er inte påverkas!

Muslimer är minst lika vanliga människor som alla andra, de är vänliga, de har sina högtider då de umgås med familj och vänner, dem äter god mat, ger varandra presenter, dem har ett hjärta och en själ som alla andra, de älskar,de ber i sin gudstjänstlokal som alla religösa, de gör fel och misstag, men i överlag så ska alla de som tror på Islam, vara toleranta, respektera alla människor oavsett religion eller ras, det finns inget som säger att man ska hata, eller nedvärdera andra. Frågan, vad som är bra med islam, är en väldigt oseriös fråga. Det som är bra med alla andra religioner är bra med islam också, tyvärr fokuserar media och många andra just nu bara på islams fundamentalister, sätt er i samma sits, om alla nu skulle tro att kristna var som en grupp i Amerika, då de ströp folk för att få ut djävulen ur dem, och torterar varandra. Fundamentalister finns, och kommer nog alltid att finnas, tyvärr, men det är en minoritet, lär känna andra muslimer, så lär ni snart se att dem också är vanliga människor, som alla andra.

Om de flesta nu vet att muslimer är hyggliga människor precis som alla andra, tror ni verkligen att religionen i sig är så hemsk då? För om muslimer är goda människor så borde väl religionen också vara god, för det är den som formar de religiösa människorna. Om man nu tycker att dem heliga skrifterna är så hemska- låt bli att läsa dem, och låt människor som vill tro på det. Låt alla göra och tro på vad dem vill!
 Må Allah vägleda oss alla till den rätta och raka vägen, Amin! / Syster A

HADITH 1

HADITH 1    

 

'Umar ibn al-Khattab berättade att han hörde profeten Muhammed säga:
Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa ska få vad hon strävat efter. Således har den som haft för avsikt att emigrera för Guds och profeten Muhammeds skull, emigrerat för Guds och profeten Muhammeds skull. Den, vars avsikt varit att emigrera för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till sin hustru, har emigrerat av den orsak han valt.
(Bukhari & Muslim) 
 

// Syster S

RSS 2.0